Ubezpieczenie OC członków zarządu spółek kapitałowych – Warszawa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu władz spółek kapitałowych

301

Członkowie zarządu spółki kapitałowej ponoszą odpowiedzialność osobistą, całym swoim majątkiem, za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem funkcji.
W ostatnich latach obserwujemy także stopniowe zaostrzanie odpowiedzialności członków rady nadzorczej za brak profesjonalnego nadzoru nad działaniem zarządu. Członkowie rady nadzorczej, podobnie jak członkowie zarządu, ponoszą za swoje działania lub zaniechania odpowiedzialność osobistą, całym swoim majątkiem.

Jak może się realizować ryzyko odpowiedzialności menedżerów uświadomił wszystkim polskim przedsiębiorcom gigantyczny problem wystawianych przez eksporterów w roku 2008 opcji walutowych. Straty wygenerowane na tych kontraktach są liczone w miliardach i w znacznej większości przypadków rodzą uzasadnione zarzuty do zarządów spółek.

Należy podkreślić, iż odpowiedzialność osobista całym majątkiem, z jaką mamy do czynienia w przypadku członków zarządu lub rady nadzorczej w spółkach kapitałowych, rozciąga się także na majątek będący częścią wspólnoty małżeńskiej, a w przypadku dziedziczenia – także na majątek spadkobierców.

Klauzule ubezpieczeniowe

Konstrukcja ubezpieczenia D&O Leadenhall opiera się na pięciu klauzulach ubezpieczeniowych. Klauzule A i B są zgodne ze światowym standardem. Klauzula A obejmuje ochroną osobistą odpowiedzialność członków kierownictwa z tytułu ich własnych błędów i uchybień. Klauzula B pokrywa odszkodowania z tytułu czynu bezprawnego członka kierownictwa, które Spółka ma obowiązek lub prawo zapłacić.

Leadenhall oferuje ponadto klauzule oznaczone symbolami C, D i E.

Klauzula C zapewnia ochronę przed roszczeniami kierowanymi przez pracowników do Spółki jako pracodawcy, z tytułu naruszenia ich praw pracowniczych. Definicja ta obejmuje między innymi mobbing, nadużycia na tle seksualnym czy pomijanie przy awansach. Klauzula C dedykowana jest wyłącznie Spółce, ponieważ odpowiedzialność osobista członków kierownictwa za tego rodzaju czyny pokryta jest standardowo w ramach Klauzuli A.

Klauzula D pokrywa koszty obrony, jakie należy ponieść w przypadku popełnienia przez Spółkę każdego, faktycznego lub domniemanego, czynu bezprawnego. Klauzula ta zapewnia więc ochronę będącą dotychczas domeną odrębnych polis „kosztów ochrony prawnej” przedsiębiorstwa. Uruchamiana jest w wypadku, gdy roszczenie zostało skierowane bezpośrednio do Spółki, a nie do któregokolwiek z członków jej kierownictwa.

Klauzula E zapewnia objęcie ochroną skutków popełnionego przez Spółkę (lub przez członka jej kierownictwa) czynu bezprawnego związanego z szeroko rozumianym programem świadczeń pracowniczych. Pokryje ona roszczenia wynikające m.in. z nieprawidłowego zarządzania Pracowniczym Programem Emerytalnym lub grupową polisą na życie. Na polskim rynku ten element zakresu pokrycia jest zupełną nowością.

300a Standardowe rozszerzenia

Zdefiniowany w ramach Klauzul A i B podstawowy zakres ubezpieczenia D&O został dodatkowo uzupełniony przez zastosowanie szeregu rozszerzeń. Zostały one dobrane tak, aby uwzględnić zdecydowaną większość typowych postulatów dotyczących modyfikacji zakresu ubezpieczenia, kierowanych do ubezpieczycieli przez polskich pośredników. Wspomniane rozszerzenia zawarte są w standardowych Warunkach Ubezpieczenia. Nie wymaga to od pośrednika wnioskowania o ich włączenie, nie skutkuje także naliczeniem dodatkowej składki.

Zwracamy uwagę na dwa dodatkowe limity odpowiedzialności, uruchamiane w przypadku całkowitego skonsumowania limitu głównego polisy. Pierwszy limit dedykowany jest wyłącznie członkom organów nadzorczych, a drugi przeznaczony wyłącznie na pokrycie kosztów obrony członków kierownictwa.

Unikalnym rozwiązaniem jest objęcie ubezpieczeniem kosztów zapobieżenia przed uszczerbkiem na wizerunku członka kierownictwa lub Spółki, a nie tylko kosztów ponoszonych po zaistnieniu takiego uszczerbku, mających na celu zmniejszenie jego rozmiaru.

Szeroki krąg osób objętych ochroną

Tradycyjnym adresatem polis D&O są spółki kapitałowe i ich władze. Oferta ubezpieczenia D&O Leadenhall kierowana jest także do spółdzielni, fundacji, izb gospodarczych – form działalności niechętnie dotychczas przyjmowanych na polskim rynku do ubezpieczenia. Nie unikamy także ubezpieczania podmiotów nowopowstałych oraz spółek znajdujących się w trudniejszej sytuacji finansowej. W części takich przypadków ubezpieczający będą musieli liczyć się z wyłączeniem z ochrony roszczeń wynikających z niewypłacalności oraz ograniczeniem limitu odpowiedzialności.

Ochrona ubezpieczeniowa D&O Leadenhall obejmuje zarówno Spółkę, jak i członków szeroko pojętego jej kierownictwa, w tym członków zarządu, prokurentów, członków organów kontrolnych – rad nadzorczych, pracowników piastujących funkcje kierownicze. Ochroną objęci są zarówno obecni jak i przyszli oraz byli członkowie kierownictwa, a także pracownicy ich zastępujący. Automatycznie zapewniamy ochronę ich małżonkom, konkubentom, spadkobiercom i przedstawicielom prawnym – tak aby skutecznie chronić składniki ich wspólnoty majątkowej. Członkowie kierownictwa objęci są ochroną także wtedy, gdy z polecenia Spółki pełnią funkcje w spółkach zewnętrznych.

W przypadku grup kapitałowych ochrona polisy D&O Leadenhall obejmuje zarówno Spółkę macierzystą, jak i wszystkie jej spółki zależne. Dodatkowo, w sposób automatyczny, ubezpieczone są spółki zależne nabyte lub utworzone w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że wartość ich aktywów nie przekracza 10% aktywów grupy kapitałowej, nie mniej jednak niż 10 milionów złotych.

306 Okres ochrony

Ubezpieczenie obejmuje roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia (trigger claims made), z tytułu błędów popełnionych kiedykolwiek w przeszłości. Gwarantuje więc pełne pokrycie retroaktywne, o ile strony umowy nie zdecydują inaczej. W standardzie zapewniona jest także pełna ciągłość ochrony w stosunku do poprzednich polis D&O Spółki, pod warunkiem braku przerw w dotychczasowym pokryciu oraz wskazaniu przez ubezpieczającego tzw. daty ciągłości (daty obowiązywania).

W razie braku kontynuacji umowy ubezpieczenia zastosowanie znajdzie automatyczny, dodatkowy okres zgłaszania roszczeń. Dla wszystkich stron umowy wynosi on trzy lata, natomiast byłym członkom kierownictwa przysługuje okres sześcioletni.

Atrakcyjny zakres

Do wysokości głównego limitu odpowiedzialności odpowiadamy za zaległości podatkowe dochodzone na podstawie art. 107 w zw. z 116/116a ordynacji podatkowej. Do podlimitu 1.000.000 PLN ochroną ubezpieczeniową objęte są kary i grzywny administracyjnoprawne (jednak zawsze z wyłączeniem umyślnego naruszenia przepisów).

Zgodnie z rynkowym standardem zakres ochrony D&O Leadenhall nie obejmuje roszczeń wynikających z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Wyłączenie to nie dotyczy jednak zarzutu braku należytego nadzoru nad pracownikami. Odmiennie od dominującej praktyki rynkowej z zakresu odpowiedzialności nie wyłączamy natomiast roszczeń wynikających ze „znanych okoliczności”, „świadomych działań lub zaniechań” oraz „czynów niedozwolonych”. Wyraźnie natomiast potwierdzamy objęcie ochroną skutków rażącego niedbalstwa. Co istotne, wszelkie roszczenia Spółki i innych ubezpieczonych pokryte będą bez względu na charakter pisma roszczeniowego, gdyż definicja roszczenia nie jest ograniczona do opłaconego pozwu.

 

 

KONTAKT

Multiagencja Ubezpieczeniowa w Warszawie MARMAX Marek Czarnecki

NIP 578-156-03-04
Regon 170411955

tel. kom. 501 733 171
adres e-mail:
przezorny@zawszeubezpieczony.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Multiagencja Ubezpieczeniowa w Warszawie MARMAX Marek Czarnecki, w celu realizacji odpowiedzi na mój kontakt, w tym przesłania oferty usług, kalkulacji lub innych informacji handlowych. Zaznacz "Tak" w celu przesłania nr telefonu.

Zgadzam się:(*)
Nieprawidłowe dane

Telefon:(*)
Nieprawidłowe dane

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Multiagencja Ubezpieczeniowa Marmax Warszawa Mokotów