ubezpieczenie szyb samochodowych – Warszawa

Ubezpieczenie od utraty zniżek

ubezpieczenie oc

Każda wypłata odszkodowania czy to z tytułu autocasco czy odpowiedzialności cywilnej niesie ze sobą konsekwencje utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

W przypadku wypłaty odszkodowania posiadając te ubezpieczenie Twoje zniżki pozostaną na tym samym poziomie w kolejnym roku ubezpieczenia. Warto pamiętać, że zniżki za bezszkodowy przebieg są przyznawane oddzielnie dla ubezpieczenia OC i AC. Chcą w pełni zabezpieczyć się przed utratą zniżek należy wykupić to ubezpieczenie zarówno dla OC jak i AC.

Ochrona zniżek – na czym to polega?

Ochrona zniżki polega na zabezpieczeniu uzyskanych zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczeń. Innymi słowy w przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej w trakcie trwania polisy ubezpieczony nie straci zniżki.

Ubezpieczenie od utraty zniżek – komu opłaca się najbardziej?

Ubezpieczenia od utraty zniżek opłaca się najbardziej osobom, które posiadają wysokie zniżki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia. Składki za ubezpieczenie od utraty zniżki nie są wysokie dlatego też w przypadku posiadania niższych zniżek warto również rozważyć rozszerzenie swojej polisy komunikacyjnej o to ryzyko.

Co obejmuje ochrona zniżek?

Ochrona zniżki chroni posiadane zniżki przed ich utratą w przypadku wystąpienia szkody. Należy jednak pamiętać, że ochrona zniżki dotyczy szkód w danym towarzystwie. Jeśli po zaistniałej szkodzie i wypłacie odszkodowania ubezpieczony zdecyduje się na zmianę towarzystwa w kolejnym roku polisowym wówczas szkoda ta zostanie uwzględniona w jego przebiegu ubezpieczeń. Ochrona zniżki dotyczy zazwyczaj jednej szkody w danym pojeździe.

Czy ochrona zniżek jest tylko dla pierwszej szkody?

Ochrona zniżki dotyczy zazwyczaj pierwszej szkody w danym pojeździe.

Ile to kosztuje ochrona zniżek?

Ubezpieczenie ochrony zniżek nie jest drogie. Składki kształtują się od około 20 – 200 zł przy czym należy pamiętać, że zniżki przyznawane są oddzielnie dla OC i AC. Wobec tego by w pełni zabezpieczyć swoje zniżki należy wykupić oddzielnie ubezpieczenie ochrony zniżki dla OC i AC.

Ubezpieczenie od utraty zniżek – gdzie je wykupisz?

Ubezpieczenie od utraty zniżek można wykupić podczas zawarcia polisy OC i/lub AC u agenta ubezpieczeniowego. Najlepiej MARMAX www.zawszeubezpieczony.pl

Ubezpieczenie – szyby samochodowe

ubezpieczenie szyb samochodowych

Dodatkowym produktem oferowanym przy zakupie ubezpieczeń komunikacyjnych jest ubezpieczenie szyb samochodowych. W podstawowym zakresie ubezpieczenia autocasco szyby są zawsze ubezpieczone. Jednak w przypadku ich uszkodzenia Klient utraci część zniżek z tyt. bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia. Dodatkowe ubezpieczenie uchroni Cię przed utratą zniżek, kiedy zgłosisz szkodę uszkodzenia szyb samochodowych.

Ubezpieczenie szyb, co to jest?

Ubezpieczenie szyb to ochrona szyb twojego samochodu przed pęknięciem lub wybiciem.

Ubezpieczenie szyb samochodowych czy warto?

Warto wykupić ubezpieczenie szyb samochodu nawet jeśli jest wykupione ubezpieczenia AC. Uszkodzenie szyb samochodowych nie wpłynie wówczas na zniżki w AC właściciela pojazdu.

Jak działa ubezpieczenie szyb?

W przypadku pobicia lub pęknięcia szyb w pojeździe ubezpieczyciel zapłaci za ich naprawę lub wymianę.

Ubezpieczenie szyb a zniżki.

Szkoda likwidowana z dodatkowego ubezpieczenia szyb nie wpływa na zniżki w AC.

Gdzie ubezpieczyć szyby samochodu?

Szyby samochodu można ubezpieczyć w Multiagencji ubezpieczeniowej MARMAX www.zawszeubezpieczony.pl

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NW)

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie kierowcy i pasażerów od nieszczęśliwych wypadków w ruchu komunikacyjnym.

Co to jest ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)?

NW chroni kierowcę i pasażerów pojazdu w zakresie następstw wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z ruchem pojazdu podczas: wsiadania lub wysiadania z pojazdu, załadowywania lub rozładowywania, zatrzymania lub postoju pojazdu, naprawy pojazdu na miejscu, otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji, pobierania paliwa na stacji paliw. W przypadku powstałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie kierowcy lub pasażerom.

Kogo chroni ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) chroni kierowcę i wszystkich pasażerów pojazdu.

Jaka jest odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu NNW?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Zakres podstawowy ubezpieczenia zazwyczaj obejmuje ochronę ubezpieczeniową w związku z jednym z poniższych ryzyk:
1) trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku albo;
2) poważny uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku;
3) śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku;
4) koszty leczenia poniesione w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

Najczęściej ochroną ubezpieczeniową objęte są również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu wymienionego w umowie, bezpośrednio przy jego załadunku lub rozładunku, postoju i naprawy na trasie jazdy oraz na skutek upadku pojazdu, pożaru lub wybuchu wynikającego z przyczyn wewnętrznych.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania z NNW?

Ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania jeśli nieszczęśliwy wypadek powstał na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa, których przyczyną była choroba Ubezpieczonego, zawał serca lub udar mózgu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia na skutek leczenia lub zabiegów leczniczych. Ubezpieczyciele często wyłączają również odpowiedzialność kiedy wypadek powstałe na skutek posługiwania się wszelkiego rodzaju petardami lub innymi materiałami niebezpiecznymi. Ponadto jeśli nie włączono tego wprost do odpowiedzialności zazwyczaj ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia powstałe w następstwie:

 • użycia pojazdu jako rekwizytu do jazd próbnych i testowych, rajdów, jazd treningowych i konkursowych,
 • użycia pojazdu do nauki jazdy lub jako taksówki,
 • zarobkowego wynajmowania pojazdu (rent a car),
 • przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych lub wykonywania usług holowniczych.

Ubezpieczenie Assistance

ubezpieczenie samochodu assistance

Pomoc kierowcy w wypadku, awarii bądź kradzieży ubezpieczonego pojazdu.

Zakres ubezpieczenia sprowadza się zazwyczaj do holowania pojazdu, pomocy technicznej - usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia, pomocy w podróży - kontynuacji lub powrotu, zakwaterowania, otrzymania pojazdu zastępczego, odbioru naprawionego samochodu, pomocy finansowej i prawnej, pomocy medycznej, pomocy dla zwierząt, pomocy informacyjną itp. W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym zakres ubezpieczenia jest inny i warto zwrócić na to uwagę przy wyborze tego produktu zwłaszcza, że cena jest stosunkowo niska.

Co to jest Assistance?

 Assistance jest to dobrowolne ubezpieczenie mające na celu zapewnienie ubezpieczonemu określonej pomocy w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych podczas jazdy samochodem takich jak: awaria pojazdu, uszkodzenie pojazdu w wyniku kolizji, uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie, kradzież pojazdu.

Jaki jest zakres Assistance?

Co obejmuje polisa Assistance?

Usługa Assistance swoim zakresem obejmuje zazwyczaj następujące świadczenia:

 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia (jeśli jest to możliwe),
 • holowanie pojazdu,
 • zakwaterowanie w przypadku braku możliwości kontynuacji podróży,
 • dostarczenie pojazdu zastępczego,
 • dostarczenie pojazdu po naprawie,
 • pomoc prawna, medyczna, informacyjna.

Dlaczego warto wykupić Assistance?

Warto wykupić polisę Assistance ponieważ nigdy nie można przewidzieć i wykluczyć nieoczekiwany zdarzeń na drodze. Każdy samochód nawet nowy może ulec awarii i w każdej chwili może nas spotkać wypadek lub inne zdarzenie. W takich sytuacjach warto mieć możliwość uzyskania pomocy.

Jak wykupić Assistance?

Polisę Assistance można wykupić podczas zawierania ubezpieczenia OC lub AC. W większości towarzystw samego Assistance nie można wykupić. Tylko nieliczne towarzystwa udostępniają taką możliwość.

Ubezpieczenie Autocasco

ubezpieczenie autocasco

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od zdarzeń losowych.

Zakresem AC objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubez­pieczenia. Zakres ubezpieczenia autocasco choć jest bardzo podobny nie jest taki sam w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Ubezpieczający powinien zawsze zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia AC lub poprosić agenta by szczegółowo je przedstawił.

Kiedy Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania AC?

Towarzystwo może nie wypłacić odszkodowania z autocasco (AC) z wielu powodów głównie rażącego niedbalstwa kierowcy ale również z innych powodów wynikających bezpośrednio z ogólnych warunków ubezpieczenia; miedzy innymi:

 • uszkodzenia samochodu podczas jazdy bez odpowiednich dokumentów tj. ważny dowód rejestracyjny, prawo jazdy etc.,
 • auto było prowadzone pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • auto zostało świadomie użyte jako narzędzie przestępstwa,
 • jeśli kierowca oddalił się bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku,
 • w razie kradzieży, nie otrzymamy odszykowania, jeśli dowód rejestracyjny i kluczyki zostały zostawione w wozie lub innym, ogólnodostępnym miejscu.

Jaki jest terytorialny zakres ubezpieczenia AC?

Ubezpieczenie autocasco (AC) działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Państw europejskich zazwyczaj z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu powstałych na terytorium Białorusi, europejskiej części Rosji i Ukrainy.

Jaki jest okres ochrony ubezpieczenia AC?

Ubezpieczenie AC zazwyczaj ubezpiecza się na rok. Towarzystwa dopuszczają zawarcie polisy na okres krótszy jednak zazwyczaj jest to do ubezpieczenie do trwającej polisy OC lub do ubezpieczenie po szkodzie. Większości towarzystw nie umożliwia zawierania AC na krótki okres np. na czas wyjazdu na urlop.

Jakie są warianty ubezpieczenia Autocasco?

Jak wybrać dobre ubezpieczenie AC?

Na co zwrócić uwagę kupując AC?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa inny zakres i różne warianty swojego ubezpieczenia autocasco AC, różnie je nazywając. Wybierając zakres AC należy zwrócić uwagę na kilka najważniejszych elementów:

 • Sposób likwidacji szkód czyli, gdzie będziemy mogli naprawić auto.
  • ASO zwany często serwisowym gdzie naprawa będzie mogła odbyć się w autoryzowanym serwisie z użyciem części oryginalnych.
  • .
  • Wariant partnerski (tańszy) – naprawa będzie mogła się odbyć w warsztacie partnerskim współpracującym bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym. Zazwyczaj w tym wariancie naprawa odbywa się z użyciem części nieoryginalnych (zamienników).
 • Wysokość sumy ubezpieczenia czyli wartość pojazdu. (Należy zawsze zwrócić tu uwagę czy suma ubezpieczenia jest wartością brutto czy netto).
 • Udziały własne w szkodzie (jeśli występują).
 • Zakres terytorialny.
 • Inne wyłączenia wynikające z ogólnych warunków ubezpieczenia.
 • Wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciw kradzieżowych.

Czy zniżka na OC może dać zniżkę na AC?

W wielu towarzystwach zniżki OC przechodzą na AC. Zapraszamy do kontaktu w celu kalkulacji.

Co obejmuje AC?

Najczęściej ubezpieczenie AC obejmuje swoją ochroną szkody powstałe w wyniku:

 • wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami czy przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta,
 • kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, jego części lub tzw. wyposażenia dodatkowego,
 • pożaru lub wybuchu,
 • działania zjawisk atmosferycznych, do których zaliczamy m. in. powodzie, zatopienia, huragany, grad, uderzenia pioruna, osuwanie bądź zapadanie się ziemi, lawiny, itp.

Ubezpieczenie autocasco - czy warto je kupić?

Ubezpieczenie autocasco (AC) warto kupić ponieważ zrekompensuje nieprzewidzianą szkodę powstałą w pojeździe.

 

 

KONTAKT

Multiagencja Ubezpieczeniowa w Warszawie MARMAX Marek Czarnecki

NIP 578-156-03-04
Regon 170411955

tel. kom. 501 733 171
adres e-mail:
przezorny@zawszeubezpieczony.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Multiagencja Ubezpieczeniowa w Warszawie MARMAX Marek Czarnecki, w celu realizacji odpowiedzi na mój kontakt, w tym przesłania oferty usług, kalkulacji lub innych informacji handlowych. Zaznacz "Tak" w celu przesłania nr telefonu.

Zgadzam się:(*)
Nieprawidłowe dane

Telefon:(*)
Nieprawidłowe dane

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Multiagencja Ubezpieczeniowa Marmax Warszawa Mokotów