ubezpieczenie OC samochodu – Multiagencja Ubezpieczeniowa Warszawa Mokotów

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Co to jest ubezpieczenie OC i kto posiada obowiązek zawarcia umowy OC?

Pamiętaj, że OC reguluje ustawa, więc warunki ochrony będą takie same, bez względu na wysokość składki!

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu komunikacyjnym.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie to gwarantuje poszkodowanemu, że otrzyma on odszkodowanie z tytułu wypadku, który został spowodowany z winy sprawcy.

Ubezpieczenie to jest regulowane ustawą jednak przepisy nie określają wysokości składek ubezpieczeniowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają je indywidualnie. Dlatego tez przy wyborze ubezpieczyciela warto zwrócić uwagę na cenę, która może się różnic nawet o kilkadziesiąt procent.

Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Począwszy do dnia 1 maja 2004 r. (data wejścia Polski do struktur unijnych) na podstawie art. 25 ust 2. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK zakres terytorialny pokrycia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (m.in. wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej). Od tego dnia wszystkie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z mocy prawa obejmują zakresem ochrony ubezpieczeniowej terytoria następujących państw:
Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, a od 1 stycznia 2012 r. także Serbia.

Wyjeżdżający do tych krajów nie muszą okazywać jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. Istnieje bowiem domniemanie, że pojazd z polską rejestracją jest ubezpieczony w zakresie OC.

Gdzie potrzebujemy Zielonej Karty?

Dokument tzw. „zielonej karty" należy posiadać wjeżdżając na terytoria następujących państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Jakie są sumy gwarancyjne OC komunikacyjnego?

Zgodnie z ustawą minimalna suma gwarancyjna stanowi równowartość w złotych:

 • 5 210 tys. euro w przypadku szkód na osobie, na jedno zdarzenie bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • 1 050 tys. euro w przypadku szkód w mieniu, na jedno zdarzenie niezależnie od liczby poszkodowanych.

Za jakie szkody wyrządzone ruchem pojazdu Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie z ważnej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie z tytułu OC posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone na każdym mieniu i szkody wyrządzone na zdrowiu każdej osobie w związku z ruchem pojazdu do wysokości sum gwarancyjnych wynikających z ustawy.

Co powoduje utratę przysługujących zniżek na OC?

Tracimy zniżki kiedy jesteśmy sprawcą szkody OC. Wyrządzając szkodę na pojeździe innemu kierowcy mamy obowiązek jej naprawienia. Każda wyrządzona szkoda obniża zniżki posiadacza pojazdu.

Czy można zrezygnować z OC poprzedniego właściciela?

Tak, w każdej chwili po zakupie pojazdu do końca trwania polisy.

Jakie są kary za brak aktualnego OC samochodu?

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

 • rodzaj pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2019 roku

gradacja opłaty samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy OC rolników
100% 4 500 zł 6 750 zł 750 zł 230 zł
50% 2 250 zł 3 380 zł 380 zł
20% 900 zł 1 350 zł 150 zł

Gdzie wykupić najkorzystniejszą polisę OC? wypadek samochodowy

MARMAX – www.zawszeubezpieczony.pl

Jak wybrać tanie ubezpieczenie OC?

Należy się zwrócić do multiagnecji ubezpieczeniowej, która współpracuje z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi. Multiagent porówna oferty i zaproponuje najkorzystniejszą polisę.

Co to jest OC?

OC to skrót od ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. OC mogą być dobrowolne oraz obowiązkowe jak w przypadku OC pojazdu.

Co chroni OC?

OC chroni odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za spowodowanie komuś szkody. Innymi słowy, jeśli wyrządzimy komuś jakąś szkodę mamy obowiązek zrekompensować poniesioną stratę. Posiadając polisę OC ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie za wyrządzone szkody.

Co obejmuje OC samochodu?

OC samochodu obejmuje szkody wyrządzone podczas ruchu pojazdu na innym pojeździe bądź szkody na osobie.

Kiedy nie zostanie wypłacone odszkodowanie w ramach umowy ubezpieczenia OC?

Zakład ubezpieczeń w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym nie odpowiada za szkody:

 1. polegające na uszkodzeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez  kierującego właścicielowi pojazdu; dotyczy to również sytuacji, w której właściciel pojazdu mechanicznego, którym wyrządzono szkodę, jest właścicielem lub współwłaścicielem drugiego pojazdu, w którym szkoda została wyrządzona; Wyłączenie to nie obejmuje szkody  wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tą samą firmą leasingową;
 2. w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu;
 3. polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
 4. polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Na jaki okres zawarta jest umowa OC?

Umowa OC zawierana jest na rok. Może być zawarta na okres krótszy w przypadku pojazdów zabytkowych oraz w komisach samochodowych.

Jak zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe?

Towarzystwo ubezpieczeniowe można zmienić w przypadku polis nieobowiązkowych po prostu wybierając inne, a jeśli polisa jest obowiązkowa np. OC pojazdu wypowiadając ją składając do towarzystwa odpowiedni druk wypowiedzenia w ustawowym terminie.

Za co można otrzymać zniżkę w OC?

Zniżkę w OC można otrzymać za roczny bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. W niektórych towarzystwach zniżkę nabywa się nawet po upływie 6 miesięcy bezszkodowego przebiegu polisy.

Jak zrezygnować z OC poprzedniego właściciela? wypadek ubezpieczenie oc

Zrezygnować z OC poprzedniego właściciela możemy wypowiadając polisę składając odpowiedni druk wypowiedzenia. Wypowiedzenie możemy złożyć w każdym czasie po kupnie pojazdu.

Czy zniżki OC przechodzą między różnymi rodzajami pojazdów?

Zniżki OC dotyczą osoby, a nie pojazdu dlatego też przechodzą między różnymi rodzajami pojazdów.

Czy można jeździć na OC poprzedniego właściciela i jak długo?

Można jeździć na OC poprzedniego właściciela pojazdu należy jednak sprawdzić, czy polisa jest opłacona i czy towarzystwo ubezpieczeniowe poprzedniego właściciela nie dokonuje tzw. rekalkulacji składki. Może się wówczas okazać, że wymagana będzie dopłata składki do istniejącej polisy. Rekalkulację składki dokonuję się od daty zakupu pojazdu. OC w sprzedawanych pojazdach bardzo często rozkładane jest też na raty. Obowiązek opłacenia kolejnych rat spada na nabywcę. Warto więc od razu po kupnie auta sprawdzić status naszego nowego OC i nie odkładać tego w czasie.

Ile stracę zniżki na OC po wypadku?

Utrata zniżki po wypadku jest uzależniona od długości poprzedniego okresu bezszkodowego, czyli od wysokości posiadanych zniżek przed szkodą. W przypadku posiadania 60% zniżki traci się od 10-20% po każdej szkodzie w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Przy niższych zniżkach utrata jest jeszcze większa. Obecnie na większości polis zniżki nie figurują i tak do końca nie wiadomo, jaka jest ich wysokość.

Kiedy zniżki w OC przepadają?

Zniżki OC przepadają zazwyczaj po 2 latach braku czynnych polis. W niektórych przypadkach traci się 10% zniżki po każdym roku bez polisy OC.

Czy OC trzeba mieć przy sobie podczas jazdy samochodem?

Obecne przepisy nie wymagają posiadania przy sobie OC podczas jazdy samochodem. Nie ma również wymogu posiadania dowodu rejestracyjnego. Należy jednak pamiętać, że dokumenty mogą okazać się niezbędne w przypadku wyrządzenia komuś szkody. Wówczas poszkodowany może zażądać okazania dokumentów. W przypadku ich braku wezwie policję, a policja zazwyczaj nałoży na sprawcę mandat karny za spowodowanie szkody. Brak dokumentów może okazać się zatem kosztowny.

Czy zniżki za OC przechodzą na AC?

W wielu towarzystwach zniżki z OC przechodzą na AC. Zapraszamy do kontaktu w celu kalkulacji.

Czy ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie, jeśli została podpisana polisa na rok. W przypadku przejęcia polisy od poprzedniego posiadacza pojazdu polisa nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok.

Co zrobić w razie wypadku czy stłuczki?

W przypadku stłuczki czy wypadku należy spisać oświadczenie, w którym sprawca w sposób jednoznaczny przyzna się do winy. Oświadczenie takie powinno zawierać wszystkie niezbędne dane dotyczące sprawcy, poszkodowanego, okoliczności zdarzenia. W przypadku szkód na osobach bądź w sytuacji poważnych uszkodzeń pojazdu należy wezwać policję. Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY – Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej.

Ubezpieczenie OC przy sprzedaży lub kupnie auta.

OC przy sprzedaży auta przechodzi na nabywcę.

Okres odpowiedzialności OC.

Umowa OC zawierana jest na rok. Może być zawarta na okres krótszy w przypadku pojazdów zabytkowych oraz na pojazdy sprzedawane w komisach samochodowych.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje właścicielowi mienia w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych oraz poszkodowanemu w przypadku polis obowiązkowych OC.

 

 

KONTAKT

Multiagencja Ubezpieczeniowa w Warszawie MARMAX Marek Czarnecki

NIP 578-156-03-04
Regon 170411955

tel. kom. 501 733 171
adres e-mail:
przezorny@zawszeubezpieczony.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Multiagencja Ubezpieczeniowa w Warszawie MARMAX Marek Czarnecki, w celu realizacji odpowiedzi na mój kontakt, w tym przesłania oferty usług, kalkulacji lub innych informacji handlowych. Zaznacz "Tak" w celu przesłania nr telefonu.

Zgadzam się:(*)
Nieprawidłowe dane

Telefon:(*)
Nieprawidłowe dane

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Multiagencja Ubezpieczeniowa Marmax Warszawa Mokotów